Captació i tractament d’aigües superficials i subterrànies (Online)

Presentación

Des de la captació fins al lliurament al domicili dels consumidors, l’aigua ha de ser gestionada de manera sostenible. La captació adequada en el context hidrològic de la zona i el tractament per obtenir una bona qualitat de l’aigua són factors clau per garantir un servei sostenible en el temps i adaptat a les condicions del territori.

Els participants de Captació i tractament d’aigües superficials i subterrànies obtindran un coneixement complet sobre la gestió i captació de les aigües subterrànies i superficials dins del context hidrogeològic existent.

El contingut del programa està especialment indicat per a aquells professionals que vulguin optimitzar els recursos amb una gestió conjunta d’aigües superficials i subterrànies, i tinguin un interès especial a conèixer els fonaments de gestió i planificació hidrològica i hidrogeològica a escala d’operador públic i privat.

 

Contingut

Crèdit 1: Com puc aprofitar els meus recursos subterranis?
Aquest crèdit pretén proporcionar un coneixement complet sobre la gestió i captació de les aigües subterrànies dins del context hidrogeològic existent. S’analitza l’aprofitament d’aigües subterrànies a través de pous verticals, des de la fase inicial d’ubicació de la captació, passant pel disseny constructiu i, finalment, desenvolupant una de les tècniques més freqüents de protecció de les captacions d’aquesta mena: l'establiment de perímetres.

 

Crèdit 2: Com puc fer la captació i el tractament de les meves aigües superficials?
En aquest crèdit s’aporten tots els coneixements necessaris per dimensionar una estació de tractament d’aigua potable, des del disseny de la captació fins a la definició funcional de totes les etapes de tractament a les quals se sotmetrà l’aigua per tal de complir amb els paràmetres de qualitat desitjats, així com de totes les etapes de tractament del fang produït en aquest procés de potabilització.

 

Crèdit 3: Com puc optimitzar els meus recursos amb una gestió conjunta d’aigües superficials i aigües subterrànies?

Aquest crèdit posa el focus en els aqüífers i els fonaments de gestió i planificació hidrològica i hidrogeològica, per tal de presentar l’ús conjunt, coordenat i integrat dels recursos hídrics d’aigües superficials i subterrànies, tant a escala d’operador públic com d’operador privat.

 

Més informació

Modalitat: online.

Durada: 6 setmanes. 75 hores de dedicació que inclouen hores de formació lectiva online i hores d’autoformació. El programa requereix, aproximadament, 12,5 hores setmanals.

Crèdits i titulació: 3 ECTS. Els participants que superin el programa rebran un certificat acreditatiu de l’Escola de l’Aigua d'Agbar. Els crèdits cursats es reconeixeran com a crèdits itinerables per cursar els postgraus o el màster de l’itinerari de Tecnologia i Gestió de l’Aigua Online

Idioma: espanyol

Import: 420 euros per participant.   Programa bonificable per la FUNDAE (Fundación Tripartita).  

 


El curs forma part de l’itinerari del Màster en Tecnologia i Gestió de l’Aigua Online, la qual cosa permet un camí de desenvolupament professional: el participant comença un Aquafocus amb la possibilitat d’ampliar-lo a postgrau o màster. Coneix l’itinerari online des dels AQUAFOCUS de l’Escola de l’Aigua.

El curs és bonificable per la FUNDAE (Fundación Tripartita) com a formació contínua.

Programa y Titulación

Equipo Docente

Matrícula