Disseny d’estacions depuradores d’aigües residuals (Online)

Presentación

Tenint en compte que l’aigua és el motor per al progrés de les societats, és essencial garantir la disponibilitat d’instal·lacions capaces d’assimilar l’impacte de la industrialització i altres factors d’estrès sobre la qualitat del recurs.

Actualment, l’aigua residual es considera una font de recursos: aigua per reutilitzar, matèria orgànica per obtenir biogàs i energia, i nutrients per obtenir fertilitzants. L’aprofitament d’aquests recursos és, avui dia, un punt central de les estacions de depuració.

Els participants de l’Aquafocus Disseny d’Estacions Depuradores d’Aigües Residuals obtindran un coneixement complet sobre la depuració d’aigües residuals, la metodologia i les tècniques per al dimensionament de tots els processos de la línia de tractament i les tecnologies emergents per a la gestió de les línies d’aigua, fang i biogàs.

El contingut del programa s’adreça especialment a aquells professionals interessats a aprofundir en el disseny i el dimensionament de les estacions depuradores d’aigües residuals a partir de les característiques de les aigües residuals i els paràmetres que definiran el tractament que caldrà dissenyar. S’aprofundeix en el disseny de cadascun dels processos que componen la depuració, en les possibilitats associades a la recuperació de subproductes (biogàs, energia, nutrients, fangs, etc.) i, finalment, en les estratègies de control i tractament dels contaminants emergents.

Contingut

Crèdit 1: Com puc dissenyar el tractament de la meva depuradora?

En aquest crèdit s’introdueix la depuració de les aigües residuals partint de la seva evolució històrica i el seu enquadrament legal. Es defineixen, tot seguit, els objectius de depuració, s’analitzen les característiques de les aigües residuals i els paràmetres per definir el cabdal que s’ha de tractar i, finalment, es descriuen els principals processos de depuració, tot aportant els coneixements necessaris per seleccionar-los.

 

Crèdit 2: Com puc dimensionar la línia d’aigua de la meva depuradora?

EEn aquest crèdit es plantegen les metodologies i les tècniques per dimensionar tots els processos que formen la línia de tractament d’aigua d’una depuradora.

Es donaran a conèixer els paràmetres que influeixen en el disseny de cadascun dels processos, des del pretractament i el tractament primari i secundari, aprofundint en els processos amb biopel·lícula, fins a la desinfecció. També es donaran a conèixer els tractaments amb sistemes naturals.

 

Crèdit 3: Com puc dimensionar la línia de fang de la meva depuradora?

En aquest crèdit es plantegen metodologies i tècniques per al dimensionament de tots els processos que formen la línia de tractament de fang d’una depuradora, indicant les pautes necessàries per identificar quan és aconsellable digerir anaeròbicament el fang, així com les tècniques per dimensionar la línia de gas quan es procedeix a la digestió anaeròbica dels fangs de l’EDAR.

De manera addicional, el crèdit proporciona els coneixements necessaris per quantificar l’aprofitament energètic mitjançant l’obtenció d’energia elèctrica a partir del poder calorífic del biogàs produït en la digestió anaeròbica. Finalment, també es proporcionen pautes per dimensionar el procés de desodorització i evitar, així, l’aparició d’atmosferes irrespirables a l'EDAR.

 

Crèdit 4: Com puc modernitzar la meva depuradora?

Aquest crèdit presenta les tecnologies emergents en matèria de depuració per a la línia d’aigües i la línia de fangs. Es donarà a conèixer la depuradora com a font generadora de recursos (fertilitzants, energia, etc.) i el seu possible mercat, i es passarà del concepte d’una EDAR com a consumidora d’energia a una generadora de recursos.

Concretament, el crèdit se centra en la recuperació de subproductes (biogàs, energia, nutrients, fangs, etc.) en les estratègies de control i en el tractament dels contaminants emergents.

Més informació

Modalitat: online.

Durada: 8 setmanes. 100 hores de dedicació que inclouen hores de formació lectiva online i hores d’autoformació. El programa requereix, aproximadament, 12,5 hores setmanals.

Crèdits i titulació: 4 ECTS. Els participants que superin el programa rebran un certificat acreditatiu de l’Escola de l’Aigua del Grup Suez. Els crèdits cursats es reconeixeran com a crèdits itinerables per cursar els postgraus o el màster de l’itinerari de Tecnologia i Gestió de l’Aigua Online

Idioma: espanyol

Import: 540 euros per participant .  Programa bonificable per la FUNDAE (Fundación Tripartita).  

 


El curs forma part de l’itinerari del Màster en Tecnologia i Gestió de l’Aigua Online, la qual cosa permet un camí de desenvolupament professional: el participant comença un Aquafocus amb la possibilitat d’ampliar-lo a postgrau o màster. Coneix l’itinerari online des dels AQUAFOCUS de l’Escola de l’Aigua.

El curs és bonificable per la FUNDAE (Fundación Tripartita) com a formació contínua.

Continguts

Equipo Docente

Matrícula