Operació i manteniment de xarxes de distribució d’aigua potable (Online)

Presentación

Els participants que cursin aquest programa d’Operació i Manteniment de Xarxes de Distribució d’Aigua Potable estaran en condicions de conèixer, de manera específica, el funcionament d’una xarxa de distribució d’aigua potable en relació amb la seva operació, el manteniment i la conservació.

El contingut del programa s’adreça especialment a aquells professionals interessats a conèixer els criteris, les tècniques i la instrumentació per fer una operació correcta de la xarxa de proveïment d’aigua, tenir-ne cura, estudiar les patologies que condueixen al seu envelliment, l’ensinistrament requerit per a la correcta inspecció, l’organització avançada del servei i els sistemes de telecontrol i d'explotació centralitzada. 

 

Contingut

Crèdit 1: Com puc optimitzar la vida útil dels elements de la meva xarxa?

En aquest crèdit es plasma el coneixement relacionat amb la gestió d’actius en una xarxa de distribució, i es capacita l’alumne per discriminar la informació implicada en la presa de decisions que comporta aquesta gestió. S'explicaran conceptes sobre la fiabilitat de les infraestructures, útils en l’avaluació del seu deteriorament. Tot seguit s’aportaran les eines que capacitin l’alumne per al disseny d’una estratègia òptima de manteniment, l’operació i la renovació dels actius. I, finalment, es presentaran les solucions i les tecnologies innovadores aplicables a la gestió d’actius de la xarxa de proveïment.
 

Crèdit 2: Com puc operar la meva xarxa de proveïment?
Aquest crèdit presenta com es pot fer la millor presentació, explotació i manteniment del servei de proveïment, i la relació amb l'abonat. També es presenten les eines per identificar i optimitzar els elements que determinen el bon funcionament de la xarxa, estudiant l’eficiència energètica i hidràulica, i l'estalvi energètic en una xarxa de distribució d’aigua potable.

 

Crèdit 3: Com puc garantir l’eficiència de la meva xarxa de proveïment?

En aquest crèdit es presenta una visió general sobre eficiència de la xarxa de proveïment, per aprofundir, tot seguit, en els conceptes que engloba, i posant una atenció especial en l’aigua no registrada. També es descriuen els càlculs de ràtios de control d’eficiència, que fan possible el diagnòstic de l’estat de la xarxa pel que fa a la seva eficiència. A més, es proporcionen les eines per dissenyar el pla d’optimització d’aigua no registrada en el sistema de distribució.

 

Més informació

Modalitat: online.

Durada: 6 setmanes. 75 hores de dedicació que inclouen hores de formació lectiva online i hores d’autoformació. El programa requereix, aproximadament, 12,5 hores setmanals.

Crèdits i titulació: 3 ECTS. Els participants que superin el programa rebran un certificat acreditatiu de l’Escola de l’Aigua d'Agbar. Els crèdits cursats es reconeixeran com a crèdits itinerables per cursar els postgraus o el màster de l’itinerari de Tecnologia i Gestió de l’Aigua Online

Idioma: espanyol

Import: 420 euros per participant Programa bonificable per la FUNDAE (Fundación Tripartita).  

 


El curs forma part de l’itinerari del Màster en Tecnologia i Gestió de l’Aigua Online, la qual cosa permet un camí de desenvolupament professional: el participant comença un Aquafocus amb la possibilitat d’ampliar-lo a postgrau o màster. Coneix l’itinerari online des dels AQUAFOCUS de l’Escola de l’Aigua.

El curs és bonificable per la FUNDAE (Fundación Tripartita) com a formació contínua.

Programa y Titulación

Equipo Docente