Formació Online Tutoritzada en el sector de l'Aigua

Formació tècnica especialitzada en Tecnologia i Gestió de l'Aigua

Imagen
Els mòduls de màster online són cursos tutoritzats de coneixement tècnic especialitzats en cada fase del cicle urbà de l'aigua. Amb una durada de 3,5 mesos, aquests programes formen part del Màster en Tecnologia i Gestió de l'Aigua - Online, una titulació acreditada per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Inicies, així, el teu camí al Màster de manera gradual i flexible.
Producció d'Aigua Potable 

Et capacitarà per a la gestió avançada de l'aigua potable (captació i tractament) i per al disseny i explotació eficient de plantes de tractament d'aigua potable tenint en compte els paràmetres –físics, químics i microbiològics- que garanteixen la qualitat de l'aigua de consum 

Más información >>

 

Tractament d'Aigües Residuals (Depuració Urbana) 

Et permetrà dissenyar el tractament de la depuradora, dimensionar la línia d'aigua i de fang i operar l'estació depuradora de manera eficient tant en condicions normals com extraordinàries. A més, podràs gestionar els teus actius de depuració de manera eficient, així com conèixer els criteris a tenir en compte per a la possible regeneració de l'aigua.
Más información >>

 

Drenatge Urbà 

Et permetrà dissenyar i dimensionar una nova xarxa de drenatge o ampliar/modernitzar una ja existent, tenint en compte les tècniques de drenatge urbà sostenible (TEDUS) i els principis de gestió avançada. Podràs organitzar i executar el servei d'explotació i manteniment de la xarxa, aprofundint en els sistemes de telecontrol i els sistemes d'explotació centralitzada. Finalment, coneixeràs com controlar i gestionar els abocaments.
Més informació >>

 

Distribució d'Aigua Potable

Et capacitarà per al disseny, dimensionament i l'operació de les xarxes de distribució d'aigua potable, aprofundint també en el manteniment, la gestió dels actius, la millora de l'eficiència de la xarxa i el control de la qualitat de l'aigua subministrada. En finalitzar, podràs elaborar i gestionar un pla de prevenció del risc sanitari mitjançant la norma ISO 22000, aprenent també a verificar un pla de prevenció.
Més informació >>

 

 

EXCLUSIU PER A EMPRESES: AQUAFOCUS ONLINE (2-3-4 ECTS)

Els AQUAFocus online són cursos curts i tutoritzats de coneixement tècnic que posen l'accent en aspectes específics de disseny, operació o manteniment dins de la gestió del cicle urbà de l'aigua. Aquests cursos no s'ofereixen a mode particular, sinó només a empreses del sector de l'aigua que desitgin formacions corporatives per a grups de treballadors.


LA GESTIÓ DEL CICLE URBÀ DE L'AIGUA. UNA VISIÓ INTEGRAL 
Descobreix les eines per a una gestió sostenible, racional i accessible del cicle urbà de l'aigua, des de la captació del recurs fins a la seva devolució al medi natural, i el marc regulador pel qual es legislen els recursos hídrics. 
Més informació >>

 


PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DELS RECURSOS HÍDRICS 
Descobreix les característiques i usos dels diferents recursos hídrics (aigües superficials,subterrànies, aigües procedents de dessalació,  aigües pluvials, regenerades) assegurant la sostenibilitat i minimitzant l'estrès i alteració del cicle hídric associats al canvi climàtic. Coneix els Organismes de Conca i la metodologia i eines per a elaborar els Plans de Conca.
Més informació >>


CAPTACIÓ I TRACTAMENT D'AIGÜES SUPERFICIALS I SUBTERRÀNIES 
Dimensiona una planta de tractament d'aigua potable des del disseny de la captació fins a la definició funcional de totes les etapes de tractament tenint en compte el marc legislatiu. A més, aprofundeix en l'explotació d'aqüífers i l'aprofitament d'aigües subterrànies mitjançant pous verticals sospesant l'impacte ambiental. 
Més informació >>


OPERACIÓ I MANTENIMENT DE PLANTES DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE 
Coneix els aspectes clau que és necessari controlar en cada procés de la planta potabilitzadora, els criteris per a incrementar l'eficiència d'una instal·lació, els sistemes de gestió adequats per a reduir costos i les claus que et permetran portar una bona gestió del personal de la instal·lació.
Més informació>>


QUALITAT DE L'AIGUA POTABLE. PLANS DE SEGURETAT 
Aprofundeix en els paràmetres físics, químics i microbiològics que garanteixen la qualitat de l'aigua de consum. Coneix com elaborar un pla de mostreig concorde a la legislació vigent, identificant els riscos del sistema de proveïment. Aprofundeix en la gestió de les diverses variables segons la norma ISO 22000, permetent, alhora, crear un pla de prevenció del risc sanitari
Més informació >>

 


PLANIFICACIÓ DE XARXES DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA POTABLE 
Coneix els criteris, tècniques i instrumentació per al correcte disseny i dimensionament de la xarxa, optimitza els recursos disponibles tant hídrics com econòmics. Respon davant possibles eventualitats en la seva operació i subministrament del cabal d'aigua demandat en correctes condicions de qualitat i pressió.
Más información >>


OPERACIÓ I MANTENIMENT DE XARXES DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA POTABLE 
Identifica i optimitza els elements que determinen el bon funcionament de la xarxa, garantint l'eficiència energètica, hidràulica i l'estalvi energètic, a més de dissenyar  un pla d'optimització d'aigua no registrada en el sistema de distribució. Aposta per una estratègia òptima de manteniment, operació i renovació dels actius i coneix les solucions i tecnologies noves en aquest camp.
Més informació >>

 


DISSENY DE PLANTES DEPURADORES D'AIGÜES RESIDUALS  
Aprofundeix en el disseny de cadascun dels processos que componen la depuració, sobre les possibilitats associades a la recuperació de subproductes (biogàs, energia, nutrients, fangs etc.), i finalment, sobre les estratègies de control i tractament dels contaminants emergents.
Més informació >>


OPERACIÓ I MANTENIMENT D'ESTACIONS DEPURADORES D'AIGÜES RESIDUALS 
Controla els processos d'una EDAR dominant el manteniment preventiu i predictiu, el control d'emissions, els criteris de regulació d'equips, els consums d'energia i reactius i el control de costos en qualsevol condició de treball, així com, les claus d'una bona gestió de personal de la instal·lació 
Més informació >>

 


PLANIFICACIÓ DE XARXES DE DRENATGE URBÀ 
Descobreix el disseny urbà adaptat a l'aigua. Coneix la modelització, les tècniques de drenatge urbà sostenible (TEDUS) i els principis de la gestió avançada (GADU). Aprofundeix en les eines que permeten el seu disseny hidràulic i mecànic, coneixent la documentació que ha de constar en un projecte d'una xarxa de drenatge urbà.
Més informació >>


OPERACIÓ I MANTENIMENT DE XARXES DE DRENATGE URBÀ 
Coneix els criteris, tècniques i instrumentació per a la correcta neteja i inspecció de la xarxa, els mètodes de rehabilitació d'aquesta, l'estudi de les patologies que condueixen al seu envelliment, l'organització avançada del servei i els sistemes de telecontrol i d'explotació centralitzada.
Més informació >>

 

 

 

 

 

Programa Empreses
Si desitges incloure els programes de l'Escola de l'Aigua dins del pla formatiu de la teva empresa per a 2 o més treballadors, consulta sobre les bonificacions a admisiones@laescueladelagua.com . També són susceptibles de ser bonificats per la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació (Fundació Tripartita), entitat que beneficia a les empreses que aposten per la formació dels seus treballadors mitjançant l'aplicació de bonificacions en la cotització de la Seguretat Social.