Flecha
Inici > Qualificació professional > Formació Contínua

Formació Contínua

Aprenentatge al llarg de tota la vida

Formación Contínua

Des de l´Escola de l´Aigua estem immersos en transformar el nostre coneixement i el nostre servei als nostres empleats a través de la formació contínua. Hem elaborat una sèrie de continguts, anomenem cursos d'autoformació que consten de deu hores d'aprenentatge.

Aquests cursos són acumulables i sumen per poder culminar un programa. Són cursos integrats a la nostra plataforma NEREXA, de manera que compleixen amb la flexibilitat que comentàvem. Cursos elaborats pels nostres experts, actualitzats i supervisats pel nostre equip, complint la qualitat del producte, a més de disposar d'un tutor per a dubtes, preguntes i assessorament.

I són itinerables, tant per arribar a finalitzar un programa, curs a curs i obtenir-ne una insígnia. Com a itinerables a més recorregut dins de l'empresa tenint en compte els perfils, necessitats del lloc de treball i les habilitats que es requereixen.

Recursos hídrics

¿Cómo realizo la planificación hidrológica de una cuenca?
Recursos hídrics

Com puc fer la planificació hidrològica d'una conca?

¿Cómo gestiono los recursos hídricos?
Recursos hídrics

Com gestiono els recursos hídrics?

¿Cómo es el marco regulador del ciclo urbano del agua?
Recursos hídrics

Com és el marc regulador del cicle urbà de laigua?

¿Cómo es la gestión del ciclo del agua?
Recursos hídrics

Com és la gestió del cicle de l‟aigua?

Xarxes de distribució daigua potable

¿Cómo saco partido de las nuevas tecnologías y gestiono la información de mi red?
Xarxes de distribució daigua potable

Com trec partit de les noves tecnologies i gestiono la informació de la meva xarxa?

¿Cómo garantizo la eficiencia de mi red de abastecimiento?
Xarxes de distribució daigua potable

Com puc garantir l'eficiència de la meva xarxa d'abastament?

¿Cómo optimizo la vida útil de los elementos de mi red?
Xarxes de distribució daigua potable

Com optimitzo la vida útil dels elements de la meva xarxa?

¿Cómo opero mi red de abastecimiento?
Xarxes de distribució daigua potable

Com opero la meva xarxa de proveïment?

¿Cómo garantizo la seguridad de mi red de abastecimiento (Plan de Seguridad del Agua)?
Xarxes de distribució daigua potable

Com puc garantir la seguretat de la meva xarxa d'abastament (Pla de Seguretat de l'Aigua)?

¿Cómo dimensiono los elementos de mi red de abastecimiento?
Xarxes de distribució daigua potable

Com dimensiono els elements de la meva xarxa de proveïment?

¿Cómo pre-diseño mi red de abastecimiento?
Xarxes de distribució daigua potable

Com pre-disseny la meva xarxa de proveïment?

Direcció d'empreses i gestió del talent

¿Cómo lidero y motivo a las personas de mi equipo?
Direcció d'empreses i gestió del talent

Com és líder i motiu a les persones del meu equip?

¿Cómo gestiono a mi equipo?
Direcció d'empreses i gestió del talent

Com gestiono el meu equip?

¿Cómo gestiono mi tiempo? ¿Cómo nos comunicamos en mi empresa?
Direcció d'empreses i gestió del talent

Com gestiono el meu temps? Com ens comuniquem a la meva empresa?

¿Cómo puedo entender a las personas de mi empresa?
Direcció d'empreses i gestió del talent

Com puc entendre les persones de la meva empresa?

¿Cómo administro mi empresa?
Direcció d'empreses i gestió del talent

Com administro la meva empresa?

Drenatge urbà

Depuració d'aigües residuals

¿Cómo modernizo mi depuradora?
Depuració d'aigües residuals

Com modernitzo la meva depuradora?

¿Cómo reciclo el agua de mi depuradora?
Depuració d'aigües residuals

Com puc rebre l'aigua de la meva depuradora?

¿Cómo gestiono mis activos de depuración?
Depuració d'aigües residuals

Com gestiono els meus actius de depuració?

¿Cómo opero mi depuradora en condiciones extraordinarias?
Depuració d'aigües residuals

Com opero la meva depuradora en condicions extraordinàries?

¿Cómo opero mi depuradora en condiciones normales?
Depuració d'aigües residuals

Com opero la meva depuradora en condicions normals?

¿Cómo dimensiono la línea de fangos de mi depuradora?
Depuració d'aigües residuals

Com dimensiono la línia de fangs de la meva depuradora?

¿Cómo dimensiono la línea de agua de mi depuradora?
Depuració d'aigües residuals

Com dimensiono la línia d'aigua de la meva depuradora?

¿Cómo diseño el tratamiento de una depuradora?
Depuració d'aigües residuals

Com dissenyo el tractament d'una depuradora?

Finances

Màrqueting i clients

¿Qué es el marketing?
Màrqueting i clients

Què és el màrqueting?

¿Cómo establezco una tarifa sostenible para el servicio del Agua?
Màrqueting i clients

Com puc establir una tarifa sostenible per al servei de l'Aigua?

¿Cómo realizo una correcta atención al cliente?
Màrqueting i clients

Com faig una correcta atenció al client?

¿Cómo realizo el ciclo comercial del servicio?
Màrqueting i clients

Com faig el cicle comercial del servei?