Inici > Màsters i postgraus > Postgrau > Postgrau Online en Sanejament d'Aigües Residuals
Postgrau

Postgrau Online en Sanejament d'Aigües Residuals

Icon ubication Online
Icon calendar Octubre, 2024
Posgrado Online en Saneamiento de Aguas Residuales
Acreditat per

De la mà de professorat de la UPC i de professionals especialistes d'Agbar, aquest postgrau et prepara per a la gestió eficient de les xarxes de drenatge (clavegueram i aigües pluvials) i de les instal·lacions de depuració d'aigües residuals urbanes.

El Postgrau Online en Sanejament d'Aigües Residuals forma part de l'itinerari del Màster Online en Tecnologia i Gestió de l'Aigua, cosa que permet un camí de desenvolupament professional: inicies un postgrau amb la possibilitat d'ampliar-lo a màster.

El postgrau us ofereix:

 • Obtenir una visió general sobre la importància del control d'abocaments al clavegueram.

 • Conéixer l'operació i el manteniment de les infraestructures que conformen el drenatge urbà.

 • Obtenir una visió dels principals sistemes dexplotació i manteniment.

 • Conéixer la gestió avançada dels sistemes de drenatge urbà i la seua planificació.

 • Conéixer la gestió d'instal·lacions de tractament d'aigües residuals urbanes.

 • Conèixer els processos i les línies de tractament d'aigües residuals, amb una atenció especial en la línia d'aigües i la línia de fangs.

I en acabar:

 • Gestionaràs de manera eficient la xarxa de clavegueram.

 • Dominaràs les característiques de les aigües residuals i la normativa aplicable.

 • Identificaràs els processos unitaris principals que s'apliquen en el tractament d'aigües residuals i comprendràs el funcionament d'una planta de tractament.

 • Entendreu les estratègies d'explotació i manteniment de sistemes de sanejament.

El programa acadèmic del Postgrau Online en Sanejament d‟Aigües Residuals forma part de l‟itinerari 2 del Màster Online en Tecnologia i Gestió de l‟Aigua. Comprèn els mòduls de:

Agua y sostenibilidad.

Aigua i sostenibilitat.

Tratamiento de aguas residuales.

Tractament daigües residuals.

Alcantarillado y aguas pluviales.

Clavegueram i aigües pluvials.

En formar part de l'itinerari, permet un camí de desenvolupament professional, ja que comença un postgrau amb la possibilitat d'ampliar-lo a màster.

Contingut

MÒDUL 1: AIGUA I SOSTENIBILITAT

Els coneixements essencials per entendre el desenvolupament sostenible i detectar els impactes relacionats amb els recursos hídrics. Es descriuen les tecnologies i solucions que asseguren una gestió sostenible d'aquests recursos hídrics, centrant-se en els càlculs de la petjada hídrica com a indicadors de la sostenibilitat de les diferents activitats professionals, així com la presentació de mesures que encaminin els diferents processos cap a la sostenibilitat.

Aquest crèdit reuneix dos vectors fonamentals per a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l'Agenda 2030: la implicació del sector privat i de l'aigua com a palanca per a la innovació. Es presenten tant els elements contextuals per comprendre la rellevància de l'Agenda 2030 per al sector hídric com un conjunt de bones pràctiques de referència en el format de casos d'estudi per als diferents reptes anunciats per tal de dissenyar una estratègia de contribució als ODS aplicable des de les vostres responsabilitats dins d'una gestora de l'aigua.

Els coneixements necessaris relacionats amb l'energia, el consum i la gestió a les instal·lacions del cicle integral de l'aigua. Es presentaran els continguts per dur a terme una auditoria energètica, així com les eines necessàries per fer el diagnòstic dels consums energètics en aquestes instal·lacions i plantejar solucions i mesures de millora, així com l'elaboració de l'informe d'auditoria energètica.

En aquest crèdit es desenvolupen les regles i directrius dactuació necessàries per a la implantació duna cultura de seguretat i salut en lactivitat professional que es desenvoluparà. A més, es posen a disposició de l'alumne diferents eines per no només assegurar una bona gestió de la seguretat i la salut, sinó perquè es garanteixin les capacitats de lideratge en aquesta matèria.


MÒDUL 2: DRENATGE URBÀ

Metodologies i tècniques per dissenyar una nova xarxa de drenatge o per ampliar o modernitzar una xarxa de drenatge existent. Es presentarà la planificació al drenatge urbà, per aprofundir després en conceptes d'hidràulica i hidrologia, els elements essencials d'una xarxa de drenatge i, finalment, conèixer els criteris fonamentals en el disseny. També es donaran a conèixer la modelització, les tècniques de drenatge urbà sostenible (TEDUS) i els principis de la gestió avançada.

Presentació dels elements de la xarxa de drenatge i aportació dels coneixements necessaris per dissenyar-los. S'analitzen les dades de partida essencials per definir les necessitats de la xarxa que es dissenyarà i es dota de les eines que en permeten el disseny hidràulic i mecànic. A continuació, s'aprofundeix en la implantació de la xarxa i el procés constructiu, per finalment presentar tots els documents que han de constar en un projecte d'una xarxa de drenatge.

Tots els aspectes del funcionament de la xarxa que generen la necessitat de neteja. S'hi exposen tant els mitjans com els criteris, les tècniques i la instrumentació necessària per a la correcta neteja de la xarxa. Tot seguit, s'aprofundeix en l'avaluació de la neteja per, per últim, destacar la neteja avançada de la xarxa, els seus pilars i processos, fins a descriure les mesures que proporcionen una neteja sostenible.

S'aborden diferents temes relacionats amb l'envelliment de la xarxa per incidir en el coneixement necessari per minimitzar-los. Es comença amb la presentació de les diferents inspeccions de la xarxa, per passar a les patologies que condueixen a l'envelliment dels diferents elements que la componen. Posteriorment, s'expliquen els mètodes de rehabilitació, tant els convencionals com els mètodes sense rasa. S'aprofundeix també en la rehabilitació dels elements característics per concloure amb la presa de decisions a l'hora d'actuar, els factors condicionants i la normativa aplicable.

S'aborda el coneixement relacionat amb l'operació i el manteniment de la xarxa de drenatge, tant a temps sec com a temps de pluja. S‟explica l‟organització del servei d‟explotació de la xarxa, es desenvolupen els conceptes de l‟operació bàsica i de l‟operació avançada i s‟aprofundeix en els sistemes de telecontrol i els sistemes d‟explotació centralitzada.

Una visió general del control d'abocaments a la xarxa de clavegueram per a continuació descriure el pla de control d'abocaments, des del disseny fins a la seva execució. També es descriuen els sistemes intel·ligents de control d'abocaments i l'anàlisi dels costos relacionats directament o indirectament amb aquest control d'abocaments.


MÒDUL 3: DEPURACIÓ URBANA

Introducció a la depuració de les aigües residuals partint de la seva evolució històrica i el seu enquadrament legal. Es defineixen a continuació els objectius de depuració, s'analitzen les característiques de les aigües residuals i els paràmetres per definir el cabal que s'ha de tractar per descriure finalment els principals processos de depuració, aportant els coneixements necessaris per a la seva selecció.

Metodologies i tècniques per al dimensionament de tots els processos de què es compon la línia de tractament d'aigua d'una depuradora. Es veuran els paràmetres que influeixen en el disseny de cadascun dels processos, des del pretractament i el tractament primari i secundari, aprofundint en els processos amb biopel·lícula, fins a la desinfecció. També es donaran a conèixer els tractaments amb sistemes naturals.

Metodologies i tècniques per al dimensionament de tots els processos de què es compon la línia de tractament de fang d'una depuradora, indicant les pautes necessàries per identificar quan és aconsellable digerir anaeròbicament el fang, així com les tècniques per dimensionar la línia de gas quan es procedeix a la digestió anaeròbia dels fangs de l'EDAR. Addicionalment, el crèdit proporciona els coneixements necessaris per quantificar l'aprofitament energètic mitjançant l'obtenció d'energia elèctrica a partir del poder calorífic del biogàs produït a la digestió anaeròbia. Finalment, també es proporcionen pautes per dimensionar el procés de desodorització i evitar així l'aparició d'atmosferes irrespirables a l'EDAR.

Coneixement sobre funcionament en condicions normals duna planta de tractament daigües residuals, posant de manifest els aspectes més importants implicats en lexplotació. S'exposaran els paràmetres i els elements que s'han de controlar, així com els criteris utilitzats en cada cas. En concret, el crèdit se centra en la gestió del personal, el control de cada procés d'una EDAR, el control d'emissions, els criteris de regulació d'equips, els consums propis d'una depuradora (energia i reactius) i, finalment, control de costos.

Abordem els diferents temes de l'operació de planta en condicions anòmales o extraordinàries. Es comença amb la definició de les condicions extraordinàries en una depuradora, per derivar en els problemes habituals que pot patir la xarxa de sanejament: abocaments incontrolats, sobrecàrrega hidràulica en episodis d'altes precipitacions i infiltracions, així com problemes d'olors o problemes de bulking i foaming en el procés biològic, limitació de la capacitat de tractament o avaries dequips. Posteriorment s'expliquen els problemes relacionats amb els abocaments en temps sec, el maneig del drenatge intern i els problemes operacionals a la digestió anaeròbia ia la línia de gas.

Coneixement relacionat amb la gestió dactius en una instal·lació de depuració, per a què serveix i amb quina eina es pot comptar. S'expliquen les metodologies de gestió, com elaborar un inventari d'actius elèctrics i mecànics i com fer una revisió correcta de les instal·lacions. Finalment, es desenvolupen els conceptes de manteniment preventiu i predictiu.

Es tracten els temes relacionats amb la regeneració de l‟aigua d‟una depuradora. Es pretén donar a conèixer els diferents mecanismes de regeneració, així com els criteris per seleccionar les tecnologies més adequades segons els usos finals de l'aigua. S'expliquen els paràmetres d'operació més importants del procés i els criteris per definir un pla analític apropiat de control de qualitat del tractament i de l'aigua de sortida.

T'INTERESSA EL PROGRAMA I TENS DUBTES?

Posa't en contacte amb nosaltres al +34 932 479 735, escriu-nos un WhatsApp al +34 616 778 523 o bé deixa'ns les teves dades al formulari de contacte i aviat ens posarem en contacte amb tu.

¿TE INTERESA EL PROGRAMA Y TIENES DUDAS?

L'equip docent del Màster Online en Tecnologia i Gestió de l'Aigua està format per professorat de la UPC i professionals especialistes d'Agbar i del sector, que garanteixen el sentit pràctic i l'aplicabilitat funcional dels continguts tractats.

Per garantir-vos l'èxit en el procés d'aprenentatge des de l'inici fins al final:

 • Cada unitat de coneixement compta amb la guia d´un expert que et dóna suport tècnic i posa tots els seus coneixements a la teva disposició.
 • Comptaràs amb un tutor o tutora acadèmica que de forma individualitzada t'acollirà i orientarà durant el viatge formatiu.
 • Els materials didàctics estan desenvolupats i escrits per autors de prestigi reconegut que són professionals del sector de l'aigua i del medi ambient. A més, aquests materials es presenten en format transmèdia per garantir la comprensió i assimilació dels coneixements que et permetran enfrontar-te als teus reptes professionals.

Direcció Acadèmica

  XAVIER SÁNCHEZ-VILA

  Doctor enginyer de camins, canals i ports.
  Professor titular del Departament dEnginyeria Civil i Ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

  ASSUMPCIÓ MARTÍNEZ

  Alta comissionada de l´Agenda 2030 Social d´Agbar.
  Codirectora del Màster en Tecnologia i Gestió de l‟Aigua. Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat d´Alacant (1982-87). També ha realitzat cursos d´Alta Direcció Empresarial (CADE) a Fundesem (Alacant), de Perfeccionament d´Habilitats Directives (PADI) per l´Institut d´Empresa a Madrid, i de Senior Management Program (SMP).

Una experiència única de formació tècnica i de gestió

La metodologia i els recursos de suport estan pensats per facilitar un aprenentatge autònom, flexible i orientat a la pràctica.

L'innovador tractament didàctic dels materials està fonamentat en la resolució de REPTES basats en els desafiaments professionals reals a què t'hauràs d'afrontar durant la teva vida professional.

Imagen

En primer lloc et presentem el repte que hauràs de resoldre i amb què et puguis enfrontar a la realitat; a continuació podràs accedir als continguts transmèdia per trobar la teva solució; per últim, has de lliurar la teva solució que podràs contrastar amb la solució proposada per l'expert.

A més, comptaràs amb el suport d'una comunitat dinàmica de companys, un cos docent d'experts, i amb el teu tutor acadèmic que t'acompanya des de l'inici.

Com és el campus virtual?

Formats transmèdia

Els reptes i altres continguts es presenten mitjançant diferents formats transmèdia:

 • Programes de ràdio.

  Veure demo

  Minireportatges, entrevistes, concursos, informatius, última hora...

 • Programes de televisió.

  Veure demo

  Reportatges en format audiovisual i recursos que complementen el contingut de manera didàctica.

 • Revistes i publicacions digitals.

  Veure demo

  Coneixements en un llenguatge periodístic, amè i dinàmic.

 • Manuals amb notes escrites per l'expert

  Veure demo

  Anotacions, consells, ressenyes destacant el que realment s'aplica al món professional.

 • Pantalles interactives

  Veure demo

Coneix més

Si t'interessa el programa, et convidem a entrar al entorn formatiu de l'Escola de l'Aigua.

Rebràs les claus d'accés i podràs conèixer de primera mà com és l'entorn, mostres dels materials didàctics innovadors i contactar amb el teu assessor acadèmic que et guiarà i resoldrà els dubtes que tinguis.

Hi ha possibilitats de fraccionar el pagament de la matrícula, així com acords amb entitats financeres que ofereixen condicions especials als estudiants.

Si pertanys a algun d'aquests col·lectius identifica't en el moment de formalitzar la matrícula perquè se t'apliqui la reducció corresponent

BECA EXCEL·LÈNCIA Màster Tecnologia i Gestió de l'Aigua

L'Escola de l'Aigua posa a la disposició dels professionals dos ajuts a l'estudi que cobriran el 50% de la matrícula del Màster en Tecnologia i Gestió de l'Aigua, valorada en 7.200€.

 • Ser menors de 35 anys
 • Ser persones individuals que autofinancen la matrícula al Màster.
 • Disposar d'un grau universitari, enginyeria superior o tècnica, llicenciatura o titulació que acrediti la formació necessària per accedir al programa

Descarrega't aquí les bases del programa per poder consultar tota la informació requerida i presenta la teva candidatura a admissions@laescoladelagua.com, indicant a l'assumpte del missatge "PRESENTACIÓ CANDIDATURA A PROGRAMA EXCEL·LÈNCIA"

El període per presentar la candidatura es inicia el 28 de desembre de 2023 i finalitza el 21 de febrer de 2024.

AJUDES ALS PROFESSIONALS D'AMÈRICA LLATINA

Afavorim els nivells de capacitació dels professionals del sector de l'aigua i per això ofereix una bonificació addicional del 10% a l'import de la matrícula de qualsevol dels programes de l'itinerari en línia de l'Escola de l'Aigua.

Aquest descompte s'ofereix de manera oberta a totes aquelles persones que puguin acreditar nacionalitat i residència a Perú, Colòmbia, Xile, Mèxic o Equador.

COM REALITZAR EL TRÀMIT? En el moment de la matrícula, a l'apartat “Disposes d'algun ajut” escull l'opció de “10% de col·lectiu bonificat” i remet-nos una còpia digital del passaport i certificat d'empadronament o altre document acreditatiu de la residència habitual.

ALTRES AJUDES

Si compleixes alguna de les condicions següents t'oferim un descompte en l'import de la matrícula:

Ajuts a la desocupació

Si estàs en situació d'atur, comptes amb una bonificació del 20% a l'import total del programa.
Hauràs de presentar el Certificat de Situació que emet el SEPE (INEM).

Ets un emprenedor?

Si estàs donat d'alta com a autònom, comptes amb una bonificació del 15% a l'import total del programa.
Hauràs de presentar els 3 darrers rebuts de la quota d'autònoms.

Família nombrosa

Si sou membre d'una família nombrosa comptes amb una bonificació del 5% import total del programa.

Pertanys a alguna associació o col·legi professional?

Si pertanys a algun d'aquests col·lectius, identifica't en el moment de formalitzar la matrícula perquè se t'apliqui la reducció del 15% de descompte (no acumulables).

Si sou membre de la xarxa Alumni de l'Escola de l'Aigua, de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) o de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) compteu amb una bonificació en l'import total del programa.

Si sou membre de l'associació Young Water Professional, compteu amb una bonificació en l'import total del programa.

Si sou membres del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports compteu amb una bonificació en l'import total del programa.

Si sou membres del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya compteu amb una bonificació en l'import total del programa.

Si sou membres del Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya compteu amb una bonificació en l'import total del programa.

Si sou membres del Col·legi Oficial d'Enginyers d'Obres Públiques de Catalunya compteu amb una bonificació en l'import total del programa.

Dades bàsiques

Inicio

Inici

Octubre 2024

Duración

Durada

6 mesos - 450 hores

Créditos

Crèdits

18 ECTS

Idioma

Idioma

Espanyol

Importe

Import

2.650€

Metodología

Metodologia

Online

Titulació

Les persones que completin amb èxit el programa i compleixin els requisits acadèmics necessaris obtindran el títol de Postgrau Online en Sanejament d'Aigües Residuals, títol propi acreditat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Per obtenir el títol de postgrau cal tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. Si no és així, s'obtindrà un certificat de superació expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

PROCÉS DE MATRÍCULA

 1. 1 Inicia la teva matrícula

  Ets un particular? Clica aquí

  Ets una empresa? Contacta'ns per conèixer les bonificacions per volum d'inscrits.

 2. 2 Completa el formulari amb les dades personals, acadèmiques, professionals i fiscals.

 3. 3 Adjunta el teu CV actualitzat.

 4. 4 Escolliu la modalitat de pagament desitjada.

 5. 5 Un cop rebem i validem tota la documentació, et confirmarem la matrícula per correu electrònic.