Inici > Màsters i postgraus > Màster > Màster Online en Tecnologia i Gestió de l'Aigua
Màster

Màster Online en Tecnologia i Gestió de l'Aigua

Icon ubication Online
Icon calendar Març, 2024
Máster Online en Tecnología y Gestión del Agua
Acreditat per

El Màster Online en Tecnologia i Gestió de l'Aigua és un programa formatiu per a perfils tècnics i gerencials, que té com a objectiu principal dotar els participants d'una visió integral de la gestió del cicle urbà de l'aigua i de les competències directives per a la presa de decisions estratègiques d'acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a empreses i organismes operadors d'aigua.

El Màster Online en Tecnologia i Gestió de l‟Aigua és un programa desenvolupat per l‟Escola de l‟Aigua i acreditat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), amb l‟objectiu de preparar els millors professionals en aspectes relatius al sector de l‟aigua, amb èmfasi en aspectes ambientals i de sostenibilitat, abordant els desafiaments i les oportunitats derivats de la transformació del model productiu a partir de tendències com la digitalització o l'adopció de l'economia circular.

El màster us ofereix:

 • Capacitat per a la gestió òptima dels recursos hídrics i de les infraestructures i instal·lacions que permeten un ús sostenible.

 • Coneixement de les estratègies dexplotació i manteniment de sistemes de proveïment i sanejament.

 • Capacitat per a la presa de decisions estratègiques en matèria daigua.

 • Capacitat per a la gestió d'organitzacions, equips i projectes a l'àmbit de l'aigua.

 • Coneixements sobre els processos unitaris principals que s'apliquen al cicle urbà de l'aigua.

 • Coneixement de les característiques de les masses daigua i la normativa aplicable.

 • Capacitat per aplicar les tecnologies més innovadores en el tractament d'aigües.

 • Capacitat per analitzar el marc socioeconòmic i ambiental que determina les oportunitats de negoci i les necessitats de servei a l'àmbit de l'aigua urbana.

I en acabar:

 • Tindràs capacitat per ocupar càrrecs de responsabilitat en empreses i organismes de gestió d'aigua, com ara la direcció general i la gerència, o bé adreces tècniques o d'operacions

 • Tindràs la titulació universitària de la UPC i formaràs part de la xarxa Alumni de l´Escola de l´Aigua.

Què opinen els nostres estudiants

El Màster Online en Tecnologia i Gestió de l'Aigua és un programa que consta de 60 crèdits ECTS (1500 hores de dedicació) distribuïdes a:

Gestión técnica del agua:

Gestió tècnica de l'aigua:

amb una durada de 36 crèdits ECTS (900 hores).

Gestión estratégica de empresas de agua:

Gestió estratègica d'empreses d'aigua:

amb una durada de 18 crèdits ECTS (450 hores).

Proyecto final:

Projecte final:

que integra els continguts tractats al llarg del programa. El temps estimat de dedicació del participant al projecte final és de 6 crèdits ECTS (150 hores).

Contingut

CONTINGUT TÈCNIC

MÒDUL 1: RECURSOS HÍDRICS

Desenvolupem el cicle de l'aigua, amb una atenció especial al cicle urbà de l'aigua i la seva gestió. Es detallen totes les etapes que componen aquest cicle i les diferents característiques, tant de l‟aigua com de les infraestructures implicades. A més a més, es dota de les eines de gestió més adequades per a cadascuna d'aquestes etapes. Sempre, sota la visió holística de tot el cicle de l'aigua i, per tant, de les interrelacions existents entre cadascuna de les etapes i la seva implicació en una gestió sostenible del recurs dins el cicle mateix.

En aquest crèdit es posen en coneixement de l'alumne els recursos hídrics de què es pot disposar i s'identifiquen les característiques pròpies de cadascun segons l'origen. A continuació, s'especifiquen els diferents mètodes d'explotació de cadascun assegurant la sostenibilitat mitjançant la cura tant de la qualitat com de la quantitat d'aquests recursos. També s'exposen els recursos alternatius, amb els avantatges i els inconvenients, per poder incloure'ls en la gestió global dels recursos hídrics.

Presentació del marc regulador pel qual es legislen els recursos hídrics. S'atendran les característiques de la regulació que garanteixen l'ús racional i sostenible de l'aigua, així com la seva accessibilitat per a tothom. També es presentaran les eines per al disseny de models de gestió encaminats a assolir aquests objectius.

Els continguts aplicats a la gestió integrada de recursos hídrics, per detectar tots aquells agents i actors implicats, les interrelacions entre ells i les seves conseqüències en la planificació hidrològica. S'atendran els criteris de participació de tots aquests agents per assegurar una gestió de la conca que doni resposta a totes les necessitats o demandes detectades.

Aquest crèdit repassa els conceptes clau per entendre els principis de les solucions basades en la naturalesa (SBN) i les infraestructures verdes (IV), així com les estratègies globals adoptades a nivell internacional i les normatives actuals a nivell europeu que en potencien la implementació. Es revisen les principals solucions basades en la naturalesa al cicle de l'aigua, els beneficis que aporten i exemples de la seva aplicació. Finalment, coneixeràs els aspectes clau que cal tenir en compte per a la implementació o la gestió d'aquest tipus d'infraestructura.


MÒDUL 2: AIGUA I SOSTENIBILITAT

Els coneixements essencials per entendre el desenvolupament sostenible i detectar els impactes relacionats amb els recursos hídrics. Es descriuen les tecnologies i solucions que asseguren una gestió sostenible d'aquests recursos hídrics, centrant-se en els càlculs de la petjada hídrica com a indicadors de la sostenibilitat de les diferents activitats professionals, així com la presentació de mesures que encaminin els diferents processos cap a la sostenibilitat.

Aquest crèdit reuneix dos vectors fonamentals per a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l'Agenda 2030: la implicació del sector privat i de l'aigua com a palanca per a la innovació. Es presenten tant els elements contextuals per comprendre la rellevància de l'Agenda 2030 per al sector hídric com un conjunt de bones pràctiques de referència en el format de casos d'estudi per als diferents reptes anunciats per tal de dissenyar una estratègia de contribució als ODS aplicable des de les vostres responsabilitats dins d'una gestora de l'aigua.

Els coneixements necessaris relacionats amb l'energia, el consum i la gestió a les instal·lacions del cicle integral de l'aigua. Es presentaran els continguts per dur a terme una auditoria energètica, així com les eines necessàries per fer el diagnòstic dels consums energètics en aquestes instal·lacions i plantejar solucions i mesures de millora, així com l'elaboració de l'informe d'auditoria energètica.

En aquest crèdit es desenvolupen les regles i directrius dactuació necessàries per a la implantació duna cultura de seguretat i salut en lactivitat professional que es desenvoluparà. A més, es posen a disposició de l'alumne diferents eines per no només assegurar una bona gestió de la seguretat i la salut, sinó perquè es garanteixin les capacitats de lideratge en aquesta matèria.


MÒDUL 3: CAPTACIÓ I TRACTAMENT

Es presenten tots els paràmetres físics, químics i microbiològics que poden influir en la qualitat de l'aigua. Els contaminants més comuns, les possibles malalties i el pla de mostreig necessari per garantir la qualitat d‟aigua de consum humà segons les legislacions vigents.

Un coneixement complet sobre la gestió i captació de les aigües subterrànies dins el context hidrogeològic existent. S‟analitza l‟aprofitament d‟aigües subterrànies mitjançant pous verticals, des de la fase inicial d‟ubicació de la captació, passant pel disseny constructiu, fins finalment el desenvolupament d‟una de les tècniques més usuals de protecció de les captacions d‟aquest tipus: l‟establiment de perímetres.

Tots els coneixements necessaris per dimensionar una estació de tractament daigua potable, des del disseny de la captació fins a la definició funcional de totes les etapes de tractament a què estarà sotmesa laigua per complir amb els paràmetres de qualitat desitjats.

En aquest crèdit s'expliquen els tractaments amb membranes, la finalitat i el funcionament. Es presenten els diferents tipus de membranes, la classificació, l'esquema de disposició i els paràmetres de disseny per tal de poder simular un sistema de tractament mitjançant l'ús de programari.

Conèixer com opera una planta de tractament d'aigües potables a través de les diferents pràctiques per a cada procés unitari, els paràmetres que cal controlar en el procés i com afecten aquestes operacions la qualitat de l'aigua en finalitzar-les. De la mateixa manera, s'identifiquen i desenvolupen diferents situacions anòmales que es poden trobar a l'operativa habitual, i es defineixen unes pautes per poder continuar amb l'operació en aquests casos.

Un mètode per facilitar la presa de decisions en la gestió de la planta de tractament daigua. Es presenten els criteris de gestió de personal, d'optimització de processos, els requisits d'automatització i els paràmetres de control de les activitats, els sistemes de gestió i l'eliminació de costos.

Es focalitza sobre els aqüífers i els fonaments de gestió i planificació hidrològica i hidrogeològica per arribar a presentar l'ús conjunt, coordenat i integrat dels recursos hídrics d'aigües superficials i subterrànies, tant a nivell d'operador públic com d'operador privat.


MÒDUL 4: XARXES DE DISTRIBUCIÓ

Metodologies i tècniques per al disseny d'una xarxa d'abastament segons les condicions a què aquesta es veurà exposada i segons la previsió d'explotació que hi hagi, amb una avaluació de les afeccions que suposaran ampliacions i modificacions. S'exposaran els reglaments tant de disseny com de servei que regeixen les xarxes de distribució d'aigua potable. Finalment, s'aportarà el coneixement necessari sobre quins materials emprar en aquestes xarxes.

S'expliquen els paràmetres físics que descriuen el comportament hidràulic de les xarxes de proveïment i se n'aporta el coneixement necessari per entendre el funcionament dels components principals d'aquestes xarxes. A continuació, es faciliten les eines matemàtiques mínimes per al dimensionament de la xarxa, i també s'explica el programa informàtic més emprat en el disseny de nous elements.

S'adquiriran coneixements per aconseguir la millor prestació, explotació i manteniment del servei d'abastament i la relació amb l'abonat. També es presenten les eines per identificar i optimitzar els elements que determinen el bon funcionament de la xarxa, i se n'estudien l'eficiència energètica i hidràulica i l'estalvi energètic en una xarxa de distribució d'aigua potable.

En aquest crèdit es plasma el coneixement relacionat amb la gestió dactius en una xarxa de distribució, i es capacita lalumne per discriminar la informació implicada en la presa de decisions que comporta aquesta gestió. S'expliquen conceptes sobre la fiabilitat de les infraestructures, útils en l'avaluació del deteriorament. A continuació, s'aportaran les eines que capacitin l'alumnat per dissenyar una estratègia òptima de manteniment, operació i renovació dels actius. Finalment, es presentaran les solucions i les tecnologies noves aplicables en la gestió d'actius de la xarxa d'abastament.

Una visió general sobre eficiència de la xarxa de proveïment per, a continuació, aprofundir en els conceptes que engloba, parant especial atenció a l'aigua no registrada. També es descriuen els càlculs de ràtios de control d'eficiència, que possibiliten el diagnòstic de l'estat de la xarxa pel que fa a la seva eficiència. A més, es donen les eines per dissenyar el pla d'optimització d'aigua no registrada al sistema de distribució.

Abordem la caracterització del sistema de proveïment, per posteriorment identificar els perills identificats i, a partir d'aquí, poder avaluar el risc sanitari que aquests suposen. Es dotarà lalumnat del coneixement necessari per elaborar un pla de prevenció del risc sanitari, i aprendrà a més a verificar un pla de prevenció. Per acabar, també es dotarà de les capacitats necessàries per gestionar aquests plans mitjançant la norma ISO 22000.

Aquest crèdit pretén aportar un coneixement obert i nou sobre les tecnologies existents i la seva aplicabilitat a les xarxes d'abastament. S'analitzen les tendències i el coneixement de R+D+i aplicables a la gestió de les infraestructures de la xarxa. A més, es mostren tots aquells camps on les millores són possibles amb l'augment d'eficiències i la millora de processos mitjançant la implementació de tecnologies que poden estar ideades o no directament per a les xarxes de distribució d'aigua potable.


MÒDUL 5: DRENATGE URBÀ

Metodologies i tècniques per dissenyar una nova xarxa de drenatge o per ampliar o modernitzar una xarxa de drenatge existent. Es presentarà la planificació al drenatge urbà, per aprofundir després en conceptes d'hidràulica i hidrologia, els elements essencials d'una xarxa de drenatge i, finalment, conèixer els criteris fonamentals en el disseny. També es donaran a conèixer la modelització, les tècniques de drenatge urbà sostenible (TEDUS) i els principis de la gestió avançada.

Presentació dels elements de la xarxa de drenatge i aportació dels coneixements necessaris per dissenyar-los. S'analitzen les dades de partida essencials per definir les necessitats de la xarxa que es dissenyarà i es dota de les eines que en permeten el disseny hidràulic i mecànic. A continuació, s'aprofundeix en la implantació de la xarxa i el procés constructiu, per finalment presentar tots els documents que han de constar en un projecte d'una xarxa de drenatge.

Tots els aspectes del funcionament de la xarxa que generen la necessitat de neteja. S'hi exposen tant els mitjans com els criteris, les tècniques i la instrumentació necessària per a la correcta neteja de la xarxa. Tot seguit, s'aprofundeix en l'avaluació de la neteja per, per últim, destacar la neteja avançada de la xarxa, els seus pilars i processos, fins a descriure les mesures que proporcionen una neteja sostenible.

S'aborden diferents temes relacionats amb l'envelliment de la xarxa per incidir en el coneixement necessari per minimitzar-los. Es comença amb la presentació de les diferents inspeccions de la xarxa, per passar a les patologies que condueixen a l'envelliment dels diferents elements que la componen. Posteriorment, s'expliquen els mètodes de rehabilitació, tant els convencionals com els mètodes sense rasa. S'aprofundeix també en la rehabilitació dels elements característics per concloure amb la presa de decisions a l'hora d'actuar, els factors condicionants i la normativa aplicable.

S'aborda el coneixement relacionat amb l'operació i el manteniment de la xarxa de drenatge, tant a temps sec com a temps de pluja. S‟explica l‟organització del servei d‟explotació de la xarxa, es desenvolupen els conceptes de l‟operació bàsica i de l‟operació avançada i s‟aprofundeix en els sistemes de telecontrol i els sistemes d‟explotació centralitzada.

Una visió general del control d'abocaments a la xarxa de clavegueram per a continuació descriure el pla de control d'abocaments, des del disseny fins a la seva execució. També es descriuen els sistemes intel·ligents de control d'abocaments i l'anàlisi dels costos relacionats directament o indirectament amb aquest control d'abocaments.


MÒDUL 6: DEPURACIÓ URBANA

Introducció a la depuració de les aigües residuals partint de la seva evolució històrica i el seu enquadrament legal. Es defineixen a continuació els objectius de depuració, s'analitzen les característiques de les aigües residuals i els paràmetres per definir el cabal que s'ha de tractar per descriure finalment els principals processos de depuració, aportant els coneixements necessaris per a la seva selecció.

Metodologies i tècniques per al dimensionament de tots els processos de què es compon la línia de tractament d'aigua d'una depuradora. Es veuran els paràmetres que influeixen en el disseny de cadascun dels processos, des del pretractament i el tractament primari i secundari, aprofundint en els processos amb biopel·lícula, fins a la desinfecció. També es donaran a conèixer els tractaments amb sistemes naturals.

Metodologies i tècniques per al dimensionament de tots els processos de què es compon la línia de tractament de fang d'una depuradora, indicant les pautes necessàries per identificar quan és aconsellable digerir anaeròbicament el fang, així com les tècniques per dimensionar la línia de gas quan es procedeix a la digestió anaeròbia dels fangs de l'EDAR. Addicionalment, el crèdit proporciona els coneixements necessaris per quantificar l'aprofitament energètic mitjançant l'obtenció d'energia elèctrica a partir del poder calorífic del biogàs produït a la digestió anaeròbia. Finalment, també es proporcionen pautes per dimensionar el procés de desodorització i evitar així l'aparició d'atmosferes irrespirables a l'EDAR.

Coneixement sobre funcionament en condicions normals duna planta de tractament daigües residuals, posant de manifest els aspectes més importants implicats en lexplotació. S'exposaran els paràmetres i els elements que s'han de controlar, així com els criteris utilitzats en cada cas. En concret, el crèdit se centra en la gestió del personal, el control de cada procés d'una EDAR, el control d'emissions, els criteris de regulació d'equips, els consums propis d'una depuradora (energia i reactius) i, finalment, control de costos.

Abordem els diferents temes de l'operació de planta en condicions anòmales o extraordinàries. Es comença amb la definició de les condicions extraordinàries en una depuradora, per derivar en els problemes habituals que pot patir la xarxa de sanejament: abocaments incontrolats, sobrecàrrega hidràulica en episodis d'altes precipitacions i infiltracions, així com problemes d'olors o problemes de bulking i foaming en el procés biològic, limitació de la capacitat de tractament o avaries dequips. Posteriorment s'expliquen els problemes relacionats amb els abocaments en temps sec, el maneig del drenatge intern i els problemes operacionals a la digestió anaeròbia ia la línia de gas.

Coneixement relacionat amb la gestió dactius en una instal·lació de depuració, per a què serveix i amb quina eina es pot comptar. S'expliquen les metodologies de gestió, com elaborar un inventari d'actius elèctrics i mecànics i com fer una revisió correcta de les instal·lacions. Finalment, es desenvolupen els conceptes de manteniment preventiu i predictiu.

Es tracten els temes relacionats amb la regeneració de l‟aigua d‟una depuradora. Es pretén donar a conèixer els diferents mecanismes de regeneració, així com els criteris per seleccionar les tecnologies més adequades segons els usos finals de l'aigua. S'expliquen els paràmetres d'operació més importants del procés i els criteris per definir un pla analític apropiat de control de qualitat del tractament i de l'aigua de sortida.


CONTINGUT DE MANAGEMENT

MÒDUL 7: GLOBALITZACIÓ, ESTRATÈGIA I INNOVACIÓ

El concepte de globalització i les seues implicacions per a les economies actuals. Es fa un repàs als principals actors de l'economia global i es fa un èmfasi especial en l'economia financera i el seu pes actualment en relació amb la indústria, el comerç, etc. S'estudien els casos particulars de països que n'han vist alterades les economies en el context de la globalització.

Es presenten tècniques per a l'anàlisi de les organitzacions des d'un punt de vista intern i extern en què es distingeixen l'entorn general i l'específic, fonamentant gran part de l'anàlisi al voltant de la idea de competència i les causes i raons. Es treballen de manera particular les diferents matrius danàlisi estratègica.

Anàlisi dels diferents elements de la direcció estratègica. Es defineixen els components del marc estratègic de les empreses (missió, visió, valors, etc.). Es treballen les propostes estratègiques basades en els conceptes relacionats amb la competència segons el paradigma definit per Porte i s'estudien els diferents tipus d'aliances i modes de cooperació entre organitzacions.

Quins són els aspectes més rellevants sobre la innovació a les organitzacions. S'expliquen les metodologies per establir objectius en aquest àmbit i quin és l'àmbit de la seva aplicació. També es dóna un extens tractament a la innovació oberta, distingint-la de la innovació tradicional.

Es proposen diferents eines per al desenvolupament i la posterior avaluació de projectes dinnovació segons els objectius cercats i les característiques de lorganització i de làmbit daplicació dels resultats després de la identificació del model dinnovació més adequat.


MÒDUL 8: FINANCES

S'aborda el primer dels elements que conformen els comptes anuals de les empreses, com ara el balanç de situació. L'anàlisi del balanç permet obtenir un diagnòstic clar de la situació patrimonial (endeutament i capitalització) i financera (liquiditat i solvència a llarg termini) de l'empresa; per tant, el balanç de situació aporta informació sobre la solidesa patrimonial d'una empresa i les garanties davant de tercers.

S‟analitza el segon component, no jeràrquica sinó seqüencialment, dels comptes anuals, com és el compte de pèrdues i guanys, el qual determina el resultat de l‟exercici de l‟empresa i, per tant, es converteix en un element d‟anàlisi fonamental per a conèixer l'evolució passada de l'empresa, la tendència i, en certa manera, l'evolució futura.

El compte de resultats és el reflex del funcionament de l'empresa, ja que confronta els ingressos obtinguts amb les despeses generades en el període per obtenir aquests ingressos. També s'analitzarà el tercer element, l'estat de fluxos d'efectiu, que recull les operacions de l'empresa en base al corrent monetari, així com les transaccions que es deriven de la seva activitat d'inversió i de finançament. La seva anàlisi ens permetrà veure els moviments de tresoreria a l'empresa en un exercici determinat.

Es presenten les principals eines que el responsable de l'àrea financera d'una empresa té a la vostra disposició per analitzar projectes i avaluar-ne la viabilitat a partir de criteris com: rendibilitat, termini de recuperació, valor afegit, etc. Per comprendre millor el tema del risc, primer cal entendre què s'entén per risc i per aversió al risc.

També s'analitzaran altres mètodes que tenen per objecte delimitar el risc en si mateix, amb independència de quin sigui el cost dels recursos de l'empresa. Es tracta del mètode de l'anàlisi de l'esperança-variança del VAN i la simulació de Montecarlo.

S'analitza una de les tasques principals a què ha de fer front l'empresa i, concretament, el seu directiu financer, com és conèixer les necessitats financeres i quines són les fonts més idònies per cobrir-les.
Per això, en primer lloc, analitzem la dinàmica financera de l'empresa i, en segon lloc, ens dediquem a l'anàlisi de les diferents fonts de finançament que tenen a l'abast les empreses, per tal de conèixer-ne les característiques més importants i, així, donar-los l'assignació més adient.

S'explicarà la gestió dels projectes a partir de la metodologia PMBOK des del punt de vista de la direcció i considerant-ne els aspectes crítics, com són l'abast, la planificació, la identificació de riscos i el seguiment, entre d'altres.


MÒDUL 9: DIRECCIÓ D'EMPRESES I GESTIÓ DEL TALENT

Identificació i anàlisi dels procediments bàsics en la gestió de les persones i el talent: els de selecció, formació i sistemes de remuneració. A més, s'estudien els principis de la gestió del coneixement a les organitzacions i se n'analitzen les eines principals.

D'una banda, s'estudia la gestió de les persones a les organitzacions i el seu paper en els diferents models organitzatius, identificant-ne alhora les necessitats i habilitats a partir de les competències. De l'altra, es treballen les bases de la gestió del canvi i els diferents aspectes.

S'explicarà la gestió dels projectes a partir de la metodologia PMBOK des del punt de vista de la direcció i considerant-ne els aspectes crítics, com són l'abast, la planificació, la identificació de riscos i el seguiment, entre d'altres.

Estudiem el concepte de qualitat, els principals sistemes per a la gestió i la importància que té en la direcció de les organitzacions com a dinamitzador de canvis i actualització d'aquestes.

A partir d'un enfocament pràctic, es treballen els coneixements adquirits als quatre apartats anteriors a manera de síntesi perquè l'estudiant sigui capaç de treure'n conclusions a partir d'un conjunt d'informacions diverses de caràcter econòmic.


MÒDUL 10: MÀRQUETING I CLIENTS

Les bases de la gestió comercial d'un servei d'aigües són la captació i el tractament de clients, la transparència en la gestió i la capacitat de donar resposta a les expectatives dels clients sense deixar de banda la visió de negoci.

Les claus per al desenvolupament d'una qualitat de servei adequada i atenció als clients, partint de la base que són l'element clau per a tota empresa, atès que en depèn l'existència.

Es mostra la gestió cada cop més complexa de l'aigua. La normativa ambiental és, com no pot ser altrament, cada cop més exigent, i els impactes del canvi climàtic impliquen dur a terme mesures tant de mitigació com d'adaptació. Les empreses que proveeixen el servei de l‟aigua, públiques o privades, han de fer front a un repte important: disminuir el consum del recurs, oferir un servei de qualitat i mantenir i millorar els ecosistemes.

Es posen a disposició de lalumnat els continguts per aprendre a planificar i executar accions de màrqueting industrial dirigides als seus públics dinterès, així com a desenvolupar una política adequada de responsabilitat social corporativa.


PROJECTE FINAL

Si t'interessa el programa, et convidem a entrar al entorn formatiu de l´Escola de l´Aigua.

Rebràs les claus d'accés i podràs conèixer de primera mà com és l'entorn, veure mostres dels materials didàctics innovadors i contactar amb el teu assessor acadèmic, que et guiarà i resoldrà els dubtes que tinguis.

T'INTERESSA EL PROGRAMA I TENS DUBTES?

Posa't en contacte amb nosaltres al +34 932 479 735, escriu-nos un WhatsApp al +34 616 778 523 o bé deixa'ns les teves dades al formulari de contacte i aviat ens posarem en contacte amb tu.

¿TE INTERESA EL PROGRAMA Y TIENES DUDAS?

L'equip docent del Màster Online en Tecnologia i Gestió de l'Aigua està format per professorat de la UPC i professionals especialistes d'Agbar i del sector, que garanteixen el sentit pràctic i l'aplicabilitat funcional dels continguts tractats.

Per garantir-vos l'èxit en el procés d'aprenentatge des de l'inici fins al final:

 • Cada unitat de coneixement compta amb la guia d´un expert que et dóna suport tècnic i posa tots els seus coneixements a la teva disposició.
 • Comptaràs amb un tutor o tutora acadèmica que de forma individualitzada t'acollirà i orientarà durant el viatge formatiu.
 • Els materials didàctics estan desenvolupats i escrits per autors de prestigi reconegut que són professionals del sector de l'aigua i del medi ambient. A més, aquests materials es presenten en format transmèdia per garantir la comprensió i assimilació dels coneixements que et permetran enfrontar-te als teus reptes professionals.

Direcció Acadèmica

  XAVIER SÁNCHEZ-VILA

  XAVIER SÁNCHEZ-VILA

  • Doctor enginyer de camins, canals i ports.
   Professor titular del Departament dEnginyeria Civil i Ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
  EVA GALLARDO

  EVA GALLARDO

  Llicenciada en Administració i direcció d'empreses per la Universitat de Barcelona (2001), Postgrau d'Ensenyament Universitari de Ciències, Tecnologia i Matemàtiques per la Universitat Politècnica de Catalunya (2020). Doctora en Empresa per la Universitat de Barcelona (2013).

  Docent del Departament dOrganització dEmpreses de la Universitat Politècnica de Catalunya i coordinadora del laboratori per a la gestió del talent TechTalent-Lab. Codirectora del Màster en Tecnologia i Gestió de l‟Aigua. Facilitadora Certificada de LEGO® SERIOUS PLAY® o de Kanban Management Professional.

Una experiència única de formació tècnica i de gestió

La metodologia i els recursos de suport estan pensats per facilitar un aprenentatge autònom, flexible i orientat a la pràctica.

L'innovador tractament didàctic dels materials està fonamentat en la resolució de REPTES basats en els desafiaments professionals reals a què t'hauràs d'afrontar durant la teva vida professional.

Imagen

En primer lloc et presentem el repte que hauràs de resoldre i amb què et puguis enfrontar a la realitat; a continuació podràs accedir als continguts transmèdia per trobar la teva solució; per últim, has de lliurar la teva solució que podràs contrastar amb la solució proposada per l'expert.

A més, comptaràs amb el suport d'una comunitat dinàmica de companys, un cos docent d'experts, i amb el teu tutor acadèmic que t'acompanya des de l'inici.

Com és el campus virtual?

Formats transmèdia

Els reptes i altres continguts es presenten mitjançant diferents formats transmèdia:

 • Programes de ràdio.

  Veure demo

  Minireportatges, entrevistes, concursos, informatius, última hora...

 • Programes de televisió.

  Veure demo

  Reportatges en format audiovisual i recursos que complementen el contingut de manera didàctica.

 • Revistes i publicacions digitals.

  Veure demo

  Coneixements en un llenguatge periodístic, amè i dinàmic.

 • Manuals amb notes escrites per l'expert

  Veure demo

  Anotacions, consells, ressenyes destacant el que realment s'aplica al món professional.

 • Pantalles interactives

  Veure demo

Coneix més

Si t'interessa el programa, et convidem a entrar al entorn formatiu de l'Escola de l'Aigua.

Rebràs les claus d'accés i podràs conèixer de primera mà com és l'entorn, mostres dels materials didàctics innovadors i contactar amb el teu assessor acadèmic que et guiarà i resoldrà els dubtes que tinguis.

Hi ha possibilitats de fraccionar el pagament de la matrícula, així com acords amb entitats financeres que ofereixen condicions especials als estudiants.

Si pertanys a algun d'aquests col·lectius identifica't en el moment de formalitzar la matrícula perquè se t'apliqui la reducció corresponent

BECA EXCEL·LÈNCIA Màster Tecnologia i Gestió de l'Aigua

L'Escola de l'Aigua posa a la disposició dels professionals dos ajuts a l'estudi que cobriran el 50% de la matrícula del Màster en Tecnologia i Gestió de l'Aigua, valorada en 7.200€.

 • Ser menors de 35 anys
 • Ser persones individuals que autofinancen la matrícula al Màster.
 • Disposar d'un grau universitari, enginyeria superior o tècnica, llicenciatura o titulació que acrediti la formació necessària per accedir al programa

Descarrega't aquí les bases del programa per poder consultar tota la informació requerida i presenta la teva candidatura a admissions@laescoladelagua.com, indicant a l'assumpte del missatge "PRESENTACIÓ CANDIDATURA A PROGRAMA EXCEL·LÈNCIA"

El període per presentar la candidatura es inicia el 28 de desembre de 2023 i finalitza el 21 de febrer de 2024.

AJUDES ALS PROFESSIONALS D'AMÈRICA LLATINA

Afavorim els nivells de capacitació dels professionals del sector de l'aigua i per això ofereix una bonificació addicional del 10% a l'import de la matrícula de qualsevol dels programes de l'itinerari en línia de l'Escola de l'Aigua.

Aquest descompte s'ofereix de manera oberta a totes aquelles persones que puguin acreditar nacionalitat i residència a Perú, Colòmbia, Xile, Mèxic o Equador.

COM REALITZAR EL TRÀMIT? En el moment de la matrícula, a l'apartat “Disposes d'algun ajut” escull l'opció de “10% de col·lectiu bonificat” i remet-nos una còpia digital del passaport i certificat d'empadronament o altre document acreditatiu de la residència habitual.

ALTRES AJUDES

Si compleixes alguna de les condicions següents t'oferim un descompte en l'import de la matrícula:

Ajuts a la desocupació

Si estàs en situació d'atur, comptes amb una bonificació del 20% a l'import total del programa.
Hauràs de presentar el Certificat de Situació que emet el SEPE (INEM).

Ets un emprenedor?

Si estàs donat d'alta com a autònom, comptes amb una bonificació del 15% a l'import total del programa.
Hauràs de presentar els 3 darrers rebuts de la quota d'autònoms.

Família nombrosa

Si sou membre d'una família nombrosa comptes amb una bonificació del 5% import total del programa.

Pertanys a alguna associació o col·legi professional?

Si pertanys a algun d'aquests col·lectius, identifica't en el moment de formalitzar la matrícula perquè se t'apliqui la reducció del 15% de descompte (no acumulables).

Si sou membre de la xarxa Alumni de l'Escola de l'Aigua, de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) o de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) compteu amb una bonificació en l'import total del programa.

Si sou membre de l'associació Young Water Professional, compteu amb una bonificació en l'import total del programa.

Si sou membres del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports compteu amb una bonificació en l'import total del programa.

Si sou membres del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya compteu amb una bonificació en l'import total del programa.

Si sou membres del Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya compteu amb una bonificació en l'import total del programa.

Si sou membres del Col·legi Oficial d'Enginyers d'Obres Públiques de Catalunya compteu amb una bonificació en l'import total del programa.

Dades bàsiques

Inicio

Inici

Març de 2024

Duración

Durada

24 mesos - 1500 hores

Créditos

Crèdits

60 ECTS

Idioma

Idioma

Espanyol

Importe

Import

7.200€

Metodología

Metodologia

Online

Titulació

Les persones que completin amb èxit el programa i compleixin els requisits acadèmics necessaris obtindran el títol de Màster en Tecnologia i Gestió de l'Aigua expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Per obtenir el títol de màster cal tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a grau, diplomatura o llicenciatura. Si no és així, s'obtindrà un certificat de superació expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. Si teniu dubtes sobre si la vostra titulació és correcta, contacteu amb el departament d'admissions.

PROCÉS DE MATRÍCULA

 1. 1 Inicia la teva matrícula

  Ets un particular? Clica aquí

  Ets una empresa? Contacta'ns per conèixer les bonificacions per volum d'inscrits.

 2. 2 Completa el formulari amb les dades personals, acadèmiques, professionals i fiscals.

 3. 3 Adjunta el teu CV actualitzat.

 4. 4 Escolliu la modalitat de pagament desitjada.

 5. 5 Un cop rebem i validem tota la documentació, et confirmarem la matrícula per correu electrònic.