Parlem amb Juan Carlos Ruiz Cabeza professional d'Agbar, expert docent de l'Escola de l'Aigua i alumne del curs sobre Intel·ligència Artificial i territoris sostenibles perquè ens done tres pinzellades sobre com veu el desenvolupament de la formació i la seua aplicació al sector de l'Aigua.

Quines són les aplicacions principals de la Intel·ligència Artificial en la gestió de l'aigua? Quina /Quina aplicació/s d'IA al sector de l'aigua destacaries dels diferents casos treballats durant el curs d'especialització?

Actualment, les principals aplicacions de la Intel·ligència Artificial en la gestió de l'aigua inclouen temes com l'optimització del subministrament de l'aigua, la detecció de fuites a les xarxes, l'optimització del subministrament d'aigua, el monitoratge avançat de la qualitat de l'aigua, la generació sensors virtuals, la predicció d'inundacions en drenatge urbà i en la gestió de conques, la gestió avançada de les aigües residuals, etc., etc. I moltes altres que seria extens enumerar i que estan en desenvolupament.

Dels diferents casos treballats durant el curs i dels que estan proposats al programa, els que m'han semblat més interessants al sector de l'aigua són els de la utilització de la teledetecció i la IA per a la determinació de la qualitat de l'aigua de grans masses d'aigua, el reg intel·ligent al sector agroalimentari, la gestió dels recursos hídrics a través de la utilització de models d'IA per a la regulació d'embassaments, la utilització de models hidrològics híbrids per a la caracterització de conques, així com la modelització dels aqüífers i la seva evolució per fer prediccions de comportament. No descarto tampoc els casos d'ús en l'adaptació del canvi climàtic, com ara la utilització de la IA per a la predicció de sequeres, o la gestió eficient de l'energia. En fi, tots els casos estudiats et fan tenir un ampli ventall de les possibilitats d'utilització de la IA al sector de l'aigua.

Quins beneficis i desafiaments que es poden obtenir en utilitzar la IA en la gestió de l'aigua, tant a nivell econòmic com ambiental?

La utilització de la IA en la gestió de l‟aigua pot aportar diferents beneficis, tant a nivell econòmic, com ambiental i social.

En l'àmbit econòmic, l'ús de la IA pot ajudar a una millora substancial en la utilització dels recursos, reduir les pèrdues d'aigua i per tant una eficiència més gran, ajudar en l'eficiència operativa, optimitzant els processos i reduint els costos operatius i millorant l'eficiència de les infraestructures hidràuliques, millorar la planificació i les estratègies de gestió de la demanda d'aquest recurs a tot el cicle urbà de l'aigua. També és important destacar en aquest àmbit l'oportunitat d'innovació i creixement econòmic que la IA ofereix.

A nivell ambiental, l'ús de la IA està ajudant a la conservació dels recursos, a la protecció de la qualitat de l'aigua, la prevenció de les inundacions i la mitigació dels seus efectes mitjançant mesures preventives i, per tant, augmentar la resiliència dels territoris davant de desastres naturals.

Pel que fa als principals desafiaments que planteja la IA en la gestió de l'aigua són la recopilació de dades precises i actualitzades, els costos d'implementació poden requerir una inversió inicial significativa en tecnologia i formació i, finalment, la integració de diferents sistemes i fonts de dades. Altres desafiaments no menys importants són la interpretació i la confiança en els resultats que donen els models d'IA, l'ètica en la utilització de les dades, la privadesa i la seguretat de les dades, els biaixos de les dades, l'equitat i l'accés a la IA i limpacte ambiental de la tecnologia.

Quines oportunitats fruit de l'aplicació de la IA al sector creus que té més potencial per als serveis d'aigua?

Algunes de les oportunitats de l'aplicació de la IA al sector de l'aigua que segons els experts tenen més potencial són l'optimització de la gestió de recursos hídrics, mitjançant la predicció de la demanda d'aigua i ajustar la producció i la distribució, la qual cosa permet una millor planificació i utilització dels recursos disponibles. La millora de leficiència operativa, especialment en la gestió de lenergia i loptimització dels processos. La monitorització i anàlisi de la informació en temps real que permeti una millor presa de decisions, més ràpida i precisa. La integració en la gestió de la gestió dels riscos i esdeveniments extrems, com poden ser les inundacions o sequeres a llarg termini, però també el curt, mitjançant la presa de mesures preventives i minimitzant els seus impactes sobre les instal·lacions i els processos.

Quines són les tendències actuals al desenvolupament de la IA aplicada a la gestió de l'aigua i els territoris sostenibles?

Algunes de les tendències actuals en el desenvolupament de la IA aplicada a la gestió de l'aigua i la sostenibilitat dels territoris ja s'han esmentat anteriorment. No obstant això, a més cal destacar la utilització d'un ús més gran de sensors i tecnologia de monitorització cada vegada més simples i complexos, i de diferent tipologia; l'aplicació dels algorismes d'aprenentatge automàtic; la utilització generalitzada de models de simulació i la seva utilització en combinació amb altres tecnologies en la construcció de bessons digitals; l'ús dels models de simulació basats en IA per predir i simular escenaris de funcionament dels sistemes de gestió del cicle de l'aigua, cosa que permet prendre decisions informades i avaluar l'impacte de diferents accions; la integració de sistemes i fonts de dades, cosa que permet una visió més completa i holística de la gestió dels territoris; i per acabar m'agradaria destacar també l'enfocament de la IA en la sostenibilitat i la resiliència amb la utilització de la IA per aconseguir els ODS.